Jest propozycja zapisu w ustawie o zwolnienie rolników ze składek KRUS

Zwolnienie ze składek KRUS dla rolników, jest analogicznie jak to, które ma miejsce w przypadku ZUS.

Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Jest to kolejna zmiana, obok zmiany w przepisach dotyczących zasiłku chorobowego – 15 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni ma przysługiwać ubezpieczonemu, jeżeli ta niezdolność jest spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zwolnieniu lekarskim (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych – jako ICD-10 grupa J).

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Please follow and like us:
Pin Share